Ochrana osobných údajov

Ako potenciálny klient/klient týmto vyhlasujem, že nie som v zmysle ustanovenia § 6 Zákona č. 297/2008, zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1.2.2017, politicky exponovaná osoba. Obchod vykonávam vo vlastnom mene, s peňažnými prostriedkami, ktoré sú mojím vlastníctvom a som zároveň konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu. Poskytujem svoje osobné aktuálne údaje a zároveň vyhlasujem, že som si vedomý svojej povinnosti oznamovať bez zbytočného odkladu zmenu svojich údajov spoločnosti GEPARD FINANCE, s.r.o. písomnou formou a zmenu vhodnou formou preukázať. Zodpovedám za správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytujem v tomto zápise, som si vedomý toho, že ak ktorékoľvek z mojich vyhlásení nie je pravdivé, je mojou povinnosťou túto skutočnosť PFA oznámiť a na jeho požiadanie doplniť požadované údaje. Som si vedomý, že mnou poskytnuté údaje budú slúžiť PFA k posúdeniu a vyhodnoteniu, aké odporúčanie finančnej služby je pre mňa vhodné a ktoré zohľadňuje a zmierňuje riziká. Vysvetlenie jednotlivých pojmov nájdete v prílohe tohto zápisu „Informácie poskytnuté klientovi/potenciálnemu klientovi pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby v zmysle Zákona č. 186/2009, a to na
https://www.gepardfinance.sk/informacie-poskytovane-klientovi-pred-uzavretim-zmluvy.

Podriadený finančný agent, ktorý spracováva ponuku a vykonáva finančné sprostredkovanie ako fyzická osoba: Ing. Boris Ilić, Telefón: 0911068676, Email: boris.ilic@gepardfinance.sk, Adresa trvalého pobytu: Podzámska 28, 949 01 Nitra. Zápis v zozname podriadených finančných agentov v registri NBS s registračným číslom: 228699 v podregistri príjmanie vkladov a v podregistri poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

Finančné sprostredkovanie vykonávam v spolupráci so spoločnosťou GEPARD FINANCE, s.r.o., na základe Zmluvy o obchodnej spolupráci uzatvorenej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, činnosť finančného sprostredkovania, ktorá je v zmysle Zákona č. 186/2009, podnikaním. Spoločnosť GEPARD FINANCE, s.r.o. je v zmysle uvedeného zákona samostatným finančným agentom a má uzavreté zmluvy o sprostredkovaní s viacerými finančnými inštitúciami.

Potenciálny klient/Klient dobrovoľne poskytol osobné údaje. Klient si je vedomý toho, že PFA je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje, na základe a v súlade so Zákonom. č. 186/2009. Nad rámec tohto oprávnenia potenciálny klient/klient udeľuje PFA súhlas, aby jeho osobné údaje spracovával v rozsahu, v akom sú uvedené v tomto Zázname, na účel opätovného predkladania návrhov na vytvorenie vhodných finančných produktov pre neho, resp. na účel oslovenia s ponukou finančných produktov aj v budúcnosti. Potenciálny klient/klient súhlasí s tým, že PFA má právo použiť pre ponuku finančných produktov aj telefónny volací systém, e-mail, SMS, alebo iné prostriedky diaľkovej komunikácie, ktoré umožnia PFA komunikáciu s potenciálnym klientom/ klientom, v zmysle hore uvedeného. Potenciálny klient/klient vyjadruje svoj súhlas a žiada o poskytovanie informácií, materiálov a ponúk takýmto spôsobom. Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľuje na dobu platnosti 10 rokov. Tento udelený súhlas môže potenciálny klient/klient kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločsnoti GEPARD FINANCE, s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov potenciálneho klienta/klienta, sú uvedené v zmysle Zákona č. 186/2009 na
https://www.gepardfinance.sk/informacie-poskytovane-klientovi-pred-uzavretim-zmluvy.